قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري

ضرورت دارد نسبت به دريافت و تکميل فرم تقاضاي مقرري 6 ماهه دوم سال تحصيلي 96-95  از دفتر تحصيلات تکميلي دانشکده اقدام و قبل از 30/11/95 فرم تکميل شده را تحويل تحصيلات تکميلي دانشکده نمائيد تا بصورت يکجا جهت اقدامات لازم به مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال گردد. يادآوري مي‌نمايد بعد از تاريخ مقرر هيچگونه تقاضاي جديدي بررسي نخواهد شد.
مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه
17/11/95
 
فرم مقرری از صفحه فرم ها و آیین نامه های دکتری قابل دریافت میباشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی