قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی90-91-92-93

آن دسته از دانشجویان دکتری که تاکنون گزارش های 6 ماهه (6 ماه بعد از سمینار1و شش ماه بعد،گزارش سمینار 2) خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نداده اند در اسرع وقت (تا پایان روز چهارشنبه مورخ 25 اسفند) برای دریافت نامه های اخطار خود به این دفتر مراجعه نمایند در غیر این صورت نمره سمینارهای ایشان به صورت مردودی وارد سیستم گلستان خواهد شد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک         18/12/95

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف