عدم ثبت نام دانشجویان دکتری ورودی 90-91-92-93

نامه های مربوط به عدم ثبت نام شما در ترم جاری از طرف تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شده است، لطفا در اسرع وقت به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید و نامه های خود را دریافت و با ذکر توضیحات و امضای استاد راهنما،  در زیر نامه ، نامه ها را به دفتر ما تحویل نمایید، بنا بر اعلام دانشگاه عدم پاسخدهی و پیگیری به منزله انصراف از تحصیل می باشد. 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک         18/12/95
 
 
 

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف