قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 و بعد از آن - کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 و بعد از آن  (کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی)
شرکت در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی برای آن دسته از دانشجویان دکتری که کار تجربی در پیشنهادیه در نظر گرفته شده الزامی است. تصویب نهایی پیشنهادیه های دارای کار تجربی منوط به حضور در این کارگاه است.  این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 1396/2/20 ساعت 8:30 صبح در محل تالار 8 توسط دانشکده مکانیک برگزار خواهد شد و سپس در محل کارگاههای دانشکده نیز ادامه خواهد داشت لازم به ذکر آنکه برای تایید نهایی حضور در هر دو محل الزامی می باشد.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک
1396/02/04
 

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف