قابل توجه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک (امتحان جامع آموزشی کتبی)

*قابل توجه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک*
امتحان جامع آموزشی کتبی این دوره در روز یکشنبه 18 تیرماه راس ساعت 8 صبح در اتاق شورای دانشکده  برگزار خواهد شد.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک-10/3/96

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف