فرم آگاهی از شرایط طرح استاد راهنمای صنعتی

قابل توجه دانشجویان گرامی که در طرح استاد راهنمای صنعتی شرکت نموده اند، لازم است بعد از نهایی شدن مصاحبه در شرکت ها، فرم آگاهی از شرایط طرح استاد راهنمای صنعتی که به پیوست می باشد را کامل نموده و به دفتر دانشکده تحویل نمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی