رزروها

مکان مشاهده تاریخ و زمان مدت تعداد افراد عملیات
کلاس 9 د, 08/08/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 9 س, 08/09/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 9 ش, 08/06/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 د, 08/08/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 س, 08/09/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 1 س, 07/25/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 س, 08/16/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 د, 08/22/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 س, 08/23/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 ش, 08/27/1396 - 08:00 10 ساعت 60
کلاس 1 ی, 08/28/1396 - 08:00 10 ساعت 60
کلاس 1 د, 08/29/1396 - 08:00 10 ساعت 60
کلاس 1 س, 08/30/1396 - 08:00 10 ساعت 60
کلاس 1 ش, 09/04/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 ی, 09/05/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 د, 09/06/1396 - 17:30 30 دقیقه 60
کلاس 1 س, 09/07/1396 - 17:30 30 دقیقه 60

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی