رزروها

مکان مشاهده تاریخ و زمان مدت تعداد افراد عملیات
کلاس 9 d, 08/08/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 9 s, 08/09/1396 - 08:00 8 ساعت 60
کلاس 9 sh, 08/06/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 d, 08/08/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 9 s, 08/09/1396 - 16:30 ۱ ساعت 60
کلاس 1 s, 07/25/1396 - 17:30 30 دقیقه 60

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف