قابل توجه دانشجویان گرایش تبدیل انرژی ورودی 97

 کلیه دانشجویان به غیر از اسامی نامبرده زیر برای دریافت پروپوزال خود به اساتید راهنما مراجعه نموده و پروپوزال اصلاح شده خود را با امضای خود، اساتید راهنما و مشاور به همراه برگه پاسخ به داوران(منگنه شده) تا پایان وقت اداری روز شنبه 11 آبان ماه به ضمیمه پروپوزال قبلی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
زمان ذکر شده قابل تمدید نیست و تاخیر در تحویل پروپوزال منجر به کسر نمره خواهد شد.
1 - معصومه حبیب الهی
2 - رضا زاهدی
3 - محمدرضا پورسینا
4 - سجاد هوشمندی

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک- 23 / 7 /98

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی