قابل توجه دانشجویان گرایش ساخت و تولید ورودی 97

کلیه دانشجویان برای دریافت پروپوزال خود به اساتید راهنما مراجعه نموده و پروپوزال اصلاح شده خود را با امضای خود، اساتید راهنما و مشاور به همراه برگه پاسخ به داوران(منگنه شده) تا پایان وقت اداری روز شنبه 18 آبان ماه به ضمیمه پروپوزال قبلی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. زمان ذکر شده قابل تمدید نیست و تاخیر در تحویل پروپوزال منجر به کسر نمره
خواهد شد.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک- 4 / 8 /98

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی