اطلاعیه (قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس با دانشکده همکاری داشته اند)

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس  با دانشکده همکاری داشته اند می رساند تا تاریخ 98/9/23 جهت امضا قرارداد حق التدريس به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمايند . بدیهی است عدم مراجعه موجب عدم وصول حق التدریس می باشد.
 
دفترآموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی