معرفی جستجوگر اسکاپوس

جستجوگر اسکاپوس یکی از قویترین و جامع ترین جستجوگرهای پایگاه های علمی جهان می باشد.
برای اطلاعات بیشتر فایل راهنما را مطالعه نمایید.
معرفی اسکابوس

 

تحت نظارت وف بومی