مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص صورتجلسات دفاع

در مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۸/۳/۹۲ مقرر شد صورتجلسات دفاع كارشناسي ارشد و دكتري حداكثر ۲ هفته پس از جلسه دفاع تهيه و به مركز تحصيلات تكميلي ارسال گردد. در خصوص دانشجوياني كه پايان نامه يا رساله خود را در موعد فوق تحويل نمي دهند قرار شد موضوع به مركز تحصيلات تكميلي گزارش گردد تا موضوع از طريق كميته منتخب پي گيري گردد.

تحت نظارت وف بومی