اطلاعیه درخصوص زمان ارائه درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی

درس کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی طی دو هفته آینده در سامانه دروس بارگذاری و روز دوشنبه 20 مرداد امتحان آن برگزار خواهد شد. ساعت امتحان در سامانه دروس اطلاع رسانی می گردد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی