پرداخت شهریه دانشجویان دکتری ورودی 89 و پس از آن

به استحضار مي رساند وفق مصوبه هيات امناي دانشگاه صنعتي اصفهان مورخ ۳/۳/۱۳۸۹ كه به تائيد وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري رسيده و درتاريخ ۱۱/۸/۸۹  ابلاغ  گرديده است، ثبت نام دانشجويان دكتري ورودي ۱۳۸۹ و بعد از آن در نيمسال دهم مستلزم پرداخت شهريه اي معادل دو برابر شهريه ثابت دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد نوبت دوم مي باشد. ضمنا اعطاي تسهيلات رفاهي پس از ۸ نيمسال تحصيلي مستلزم پرداخت هزينه توسط دانشجو مي باشد. خواهشمند است موضوع به اطلاع اين دسته دانشجويان دكتري رسانده شود.
تحصیلات تکمیلی دانشگاه     
11/12/1392

 

تحت نظارت وف بومی