قابل توجه دانشجويان دکتری ورودی ۸۸ تا ۹۳

پیرو اطلاعیه قبلی مورخ ۲۷/۱/۹۱  که در سایت دانشکده موجود بوده است به اطلاع می رساند این دسته از دانشجویان موظف می باشند جهت درج نمره برای دروس سمینار ۱ و۲ لازم  است دو گزارش پیشرفت مستقل توسط دانشجو تهیه و توسط اساتید راهنما، مشاور و یکی از داوران داخلی بررسی و نمره آن در فرمهای ارسالی از تحصیلات تکمیلی دانشکده درج گردد و جمع این سه نمره ، نمره نهایی سمینار را تعیین خواهد نمود. زمان تحویل گزارش اول حداکثر شش ماه بعد از برگزاری سمینار ۱( دفاع از پیشنهادیه) و زمان تحویل گزارش دوم، شش ماه بعد از گزارش اول خواهد بود. در غیر این صورت  نمره دروس سمینار ۱ و ۲ به صورت نمره زیر ۱۴ درج خواهد شد.
تحصيلات تکميلي دانشکده مکانیک
۱۶/۹/۱۳۹۳

ارتقاء امنیت وب با وف بومی