ثبت نام نيمسال يازدهم دانشجويان دكتري

به استحضار مي رساند بر اساس تصميم هيئت امناي دانشگاه،  ثبت نام در نيمسال يازدهم دانشجويان دكتري ورودي ۱-۸۹  و ما بعد با اخذ شهريه صورت مي گيرد. ضمنا تنها آن دسته از دانشجوياني كه پژوهشي ۲ آنها نمره قبولي داشته باشد واجد شرايط ثبت نام نيمسال يازدهم خواهند بود. بديهي است براي دانشجوياني كه تا زمان ثبت نام نيمسال ۱-۹۴ نمره قبولي آزمون جامع پژوهشي ۲ ثبت نشده باشد، حكم محروميت صادر خواهد شد. استدعا دارد پي گيري فرماييد آزمون جامع پژوهشي ۲ ايشان تا موعد ياد شده انجام گيرد. در غير اين صورت حكم صادر شده قابل برگشت نخواهد بود.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی