زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری مهر 99

 زمان برگزاری امتحان جامع مهر ماه 99 روز یکشنبه مورخ 20 مهر 1399 ساعت 8 صبح در اتاق شورا دانشکده برگزار می گردد.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی