قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی

قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی
آن دسته از دانشجویان دکترا که متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور هستند؛ لازم است هنگام اعزام مدرک زبان معتبر در آن تاریخ داشته باشند.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف بومی