قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (اخذ درس پایان نامه)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (اخذ درس پایان نامه)
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده موظف می باشند در درس پایان نامه 6 واحدی (با کد 9010606) در ترمهای 6،5،4،3 ثبت نام نمایند.
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک
2/11/95

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی