قابل توجه دانشجويان دکتري غير بورسيه و متقاضی دريافت مقرري

ضرورت دارد نسبت به دريافت و تکميل فرم تقاضاي مقرري 6 ماهه دوم سال تحصيلي 97-96  از سایت تحصيلات تکميلي دانشکده اقدام و قبل از 15/12/96 فرم تکميل شده را قبل از امضای استاد راهنما تحويل تحصيلات تکميلي دانشکده نمائيد تا بصورت يکجا جهت اقدامات لازم به مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال گردد. يادآوري مي‌نمايد بعد از تاريخ مقرر هيچگونه تقاضاي جديدي بررسي نخواهد شد.
فایل فرم از این لینک در قسمت فرم‌های تحصیلی قابل دریافت است.
بهمن ماه 96 مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی