فوری - قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی 91 و 92

قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی  92
دانشجویان نامبرده به شرح زیر تا روز یکشنبه 7/8/96  با مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی و دریافت نامه های خود به جناب آقای دکتر تیکنی مراجعه نمایند.

 1.  محمهادی استکی
 2.  مجتبی حاجی شمسایی
 3.  ساسان خلج
 4.  محمدرضا راستان
 5.  ابوالفضل رحیمی مقدم
 6.  مجید رضایی
 7.  رسول شاهرخ
 8.  اعظم عارفی
 9.  احمد فیروزیان نژاد
 10.  امیرحسین کریمی
 11.  حمید مددکن
 12.  احمد مشایخی
 13. - روح اله میرزا امیری
 14.  علی میناییان
 15. مجید صدقی
 16.  مجید نیکفر

 
قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی  91
دانشجویان نامبرده به شرح زیر تا روز یکشنبه 7/8/96 با مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی و دریافت نامه های خود به جناب آقای دکتر تیکنی مراجعه نمایند.

 1.  حسام حاج حیدری
 2.  مهدی رضایی
 3.  حامد شاهین
 4. محمدسعید طلایی
 5. علی کیانی
 6.  حامد برقی کار
 7.  محمد مهدی قلب
 8. سید سجاد بلوریان

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف