قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

زمان تحویل گزارش کتبی سمینار، روز شبه 30/10/96 تعیین گردید. با توجه به عدم امکان تغییر زمان مذکور لازم است برنامه ریزی جهت ارائه به موقع گزارش صورت پذیرد.

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف