اسامی پذیرفته شدگان قطعی دانشکده مکانیک جهت ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون برای مهر ماه 97

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده مكانيك جهت ورود به کارشناسي ارشد بدون آزمون  براي مهرماه 97
دانشجويان ذيل در اسرع وقت جهت دريافت معرفي نامه  به دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه مراجعه و پس از تکميل فرم پيوست حداکثر تا تاريخ 5/12/96 جهت تحويل فرم تکميل شده به مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه (اتاق شماره 275) خانم قجاوند (تلفن 2725) مراجعه نمائید.  عدم مراجعه تا تاريخ ذکر شده به منزله انصراف مي باشد و افراد ذخيره جايگزين خواهند شد.

 1. فاطمه حقايق                                                     15-علیرضا مرادی
 2. عليرضا بركتين
 3. عليرضا آقابابايي
 4. ميلاد ايرانپور
 5. فاطمه عليخاني
 6. علي تفنگ ساز
 7. محمد هادي فصيحي هرندي
 8. مسعود رضائيان
 9. افشين مشايخ
 10. علي مومني محمدآبادي
 11. يونس نريماني منش
 12. محمدرضا روحانيان
 13. شادي دادخواه
 14.  سید محمدراد                                        

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی