فوری، (اعلام زمان و مکان برگزاری بخش دوم کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی) در اردیبهشت ماه 1397

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
(اعلام زمان برگزاری بخش دوم کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی)
 
برگزاری بخش دوم کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 از ساعت 8:30 الی 12 در کارگاه و آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک خواد بود.
97/2/24  

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی