امضا ء قرارداد حق التدريس

امضا ء قرارداد حق التدريس
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس  با دانشکده همکاری داشته اند می رساند تا تاریخ 97/2/31  جهت امضا قرارداد حق التدريس به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمايند . بدیهی است عدم مراجعه موجب عدم وصول حق التدریس می باشد.
دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی