قابل توجه دانشجويان تحصیلات تکمیلی ورودی 96

 قابل توجه دانشجويان تحصیلات تکمیلی ورودی 96
دانشجویانی که فرم گزارش 77 خود را در زمان ثبت نام به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نداده اند. لطفاً گزارش 78 (برنامه هفتگی) خود را با امضای استاد راهنما تا پایان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 97/7/10 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
 
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله     ble.im/join/MTZkOTk5M2 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی