قابل توجه دانشجویان دکتری (آمادگی برای آزمون جامع آموزشی )

مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در خصوص قبولی زبان دانشجویان دکتری
- با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ1397/6/21مقرر گردید در صورت موافقت دانشكده، به دانشجوي دكترايي كه تا پايان نيمسال سوم تحصيلي موفق به كسب حد نصاب لازم نمره زبان انگليسي نشده است بطور مشروط يك ترم مهلت داده شود تا بتواند به حد نصاب نمره زبان انگليسي دست يابد. در چنين حالتي دانشجو در نيمسال چهارم با عنوان " آمادگي براي آزمون جامع"  ثبت نام شده و اين نيمسال جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود. اين نيمسال آخرين فرصت دانشجو براي كسب نمره زبان بوده و تاثيري بر ساير مهلتهاي زماني دوره تحصيلي دانشجو مانند مهلتهاي زماني آزمونهاي جامع و سنوات تحصيلي نخواهد گذاشت.
تبصره: دانشجوي دكترايي كه تمام واحدهاي آموزشي خود را تا پايان نيمسال دوم گذرانده باشد ولي موفق به كسب نمره زبان انگليسي نشده باشد در نيمسال سوم هم با عنوان" آمادگي در آزمون جامع " ثبت نام شده و مشابه با حالت قبل اين نيمسال جزو سنوات تحصيلي وي محسوب و تاثيري بر مهلتهاي زماني دوره وي نخواهد گذاشت.
 
     تحصیلات تکمیلی دانشکده
1397/07/07
 کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   
                                                     

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی