توجه: زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی (آبان 97) دانشجویان دکتری

       زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی (آبان 97) دانشجویان دکتری
زمان امتحان: روز شنبه مورخ 97/8/12
 
  ساعت :8 صبح     مکان: اتاق شورا (طبقه پنجم دانشکده)
              
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 97/7/15
 
کانال تحصیلات تکمیلی در پیام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2   

ارتقاء امنیت وب با وف بومی