ايجاد پست الكترونيكي دانشجويان تحصيلات تكميلي جديد دانشگاه صنعتي اصفهان

بدينوسيله به اطلاع مي رساند، جهت ايجاد پست الكترونيكي دانشجويان تحصيلات تكميلي جديد دانشگاه صنعتي اصفهان، اطلاعيه اي تهيه شده است كه به پيوست ارسال مي باشد.
کانال تحصيلات تكميلي در پيام رسان بله ble.im/join/MTZkOTk5M2       

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی