قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97 (درخصوص انتخاب اساتید راهنما)

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97 که اسامی آن ها (درخصوص انتخاب استاد راهنما) در فایل پیوست ذکر شده است.  فرم خود را در اسرع وقت به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده عودت فرمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی