انتخاب پایان نامه (رساله) برتردانشجویی سال 97

                    
                        انتخاب پایان نامه(رساله) برتر دانشجویی سال 97
 
دانشجویان متقاضی و دارای شرایط ضروری طبق دستورالعمل  مصوب 7 / 8 / 93  انتخاب پايان نامه و رساله برتر دانشجويي لازم است با تکمیل جداول پیوست، تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 1397/8/22 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
 
 
                                                                    تحصیلات تکمیلی دانشگاه
                                                                            97/8/07
 
                                                                         
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی