قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 ­­

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96
­­
زمان برگزاری ارائه سمینارهای دانشجویان ورودی 96 روز چهارشنبه مورخ  97/9/28 می باشد. لازم به ذکر است برنامه زمانی نهایی شده ارائه هر دانشجو متعاقبا در سایت دانشکده اعلام خواهد شد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی