فوری: قابل توجه دانشجویان دکتری (آن دسته از دانشجویان که کاربرگ خود را برای ترم 2-97 تحویل نداده ­اند)

قابل توجه دانشجویان دکتری
دانشجویان نامبرده زیر در اسرع وقت کاربرگ مربوط به ادامه تحصیل خود را از آدرس الکترونیکی خود پرینت گرفته و پس از امضای استاد راهنما، شخص استاد راهنما کاربرگ را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. با توجه به لزوم تصمیم گیری در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص کاربرگها و سپس در کمیته منتخب دانشگاه، عواقب ناشی از عدم تحویل به موقع کاربرگ، به عهده دانشجو بوده و دانشکده در این خصوص (برای آن دسته از دانشجویان که کاربرگ خود را تحویل نداده ­اند) مسئولیتی ندارد:

 • ایمان آذربایجانی (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • علی ابراهیمی (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • احسان احمدی (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • سعید شریفی مقدم (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • اشکان غفاری (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • مسعود کریمی (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • سجاد محبی (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • محمد نساج پور (بدلیل عدم ثبت قبولی زبان قبل از پایان ترم سوم)
 • علی اکبر اله دادیان (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • شیوا باقرزاده (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • سحر جعفری (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • بهنام حیدری (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • محمدمهدی عابدی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • احسان عباسی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • مسعود ملکی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • مهرداد نجفیان (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • وحید تیکنی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • سیده زهرا جزایری (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • -پریسا جلیلی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • - محمد شومال (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • سبحان فتح الهی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • محمدرضا کاجی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • محمد کاظمی اسفه (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • رامین هادی زاده (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم)
 • عبداله حسن دخت (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی 1 قبل از پایان ترم پنجم
 • محمد ابوالحسنی مقدم (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • علیرضا بارانی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • مسعود باطنی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • متین داودی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • مصباح الرضا شریفی(به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • امین علی پور(به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • محمدحسین نورصالحی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • داود سعیدی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • ساسان خلج امینه (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • سیده زهرا بیگم سجادی (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • رسول شاهرخ (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • روح اله میرزاامیری (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 •  عاطفه کریمی نیا (به دلیل عدم ثبت قبولی ارزیابی پژوهشی2 قبل از پایان ترم هفتم)
 • حسام حاج حیدری (پی گیری کاربرگ قبلی، در خصوص ادامه تحصیل)
 • محمدسعید طلایی (به دلیل عدم دفاع از رساله تا پایان ترم 1-97)
 • مهدی مولویان (به دلیل عدم دفاع از رساله تا پایان ترم 1-97)     
 • احمد فیروزیان نژاد ( به دلیل نداشتن سنوات برای ادامه تحصیل در ترم آتی)

تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک   97/10/23

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی