اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی اسفند 97

اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی اسفند 97
 زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 8 صبح در اتاق شورای دانشکده می باشد.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 97/11/21

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی