"اسامی نامبرده زیر در اسرع وقت به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند"

اسامی نامبرده زیر در اسرع وقت به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.
1- علیرضا آقابابایی
2- حامد اکبری
3- علیرضا برکتین
4- فرهود خرازیها
5- محمد خطائی
6- علی صالحی ریزی
7- سیدعلی میرزائی
8- سید مهدی ناجی اصفهانی
 
97/12/15

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی