قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ساخت و تولید ورودی 97

دانشجویانی که جهت اخذ دروس ستاره دار این گرایش در ترم 1-98 مشکل دارند می توانند به جای درس ستاره دار "شکل دهی فلزات" درس "تغییر شکل دادن فلزات" را اخذ نمایند.
 
تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
98/6/4

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی