فایل ها و مقررات دکتری

جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس دکتری559.65 کیلوبایت
آزمون جامع آموزشی
پیوستاندازه
PDF icon امتحان جامع713.23 کیلوبایت
PDF icon form.pdf57.13 کیلوبایت
PDF icon form-manufacturing.pdf57.6 کیلوبایت
PDF icon fluid mechanics.pdf151.17 کیلوبایت
PDF icon heat transfer.pdf110.19 کیلوبایت
PDF icon thermodynamics.pdf109.03 کیلوبایت
PDF icon mechanicsI.pdf146.21 کیلوبایت
PDF icon mechanicsII.pdf94.49 کیلوبایت
PDF icon mechanicsIII.pdf174.11 کیلوبایت
PDF icon control.pdf242.18 کیلوبایت
PDF icon dynamics.pdf279.29 کیلوبایت
PDF icon robotics.pdf271.02 کیلوبایت
PDF icon vibration.pdf68.74 کیلوبایت
PDF icon Applied Mathematics.pdf192.89 کیلوبایت
PDF icon Metal Forming.pdf118.01 کیلوبایت
PDF icon Advanced_FEM.pdf362.03 کیلوبایت
PDF icon Plasticity.pdf703.14 کیلوبایت
PDF icon Machine tool knowledge .pdf529.38 کیلوبایت
PDF icon numerical cotrol.pdf533.38 کیلوبایت
PDF icon Electrophysical phenomenon.pdf37.73 کیلوبایت
PDF icon Nano Composites.pdf299.19 کیلوبایت
PDF icon Laser Material Processing.pdf124.61 کیلوبایت
PDF icon Additive Manufacturing.pdf148.02 کیلوبایت
PDF icon Plastic technology.pdf438.4 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف