قابل توجه کلیه داشجویان کارشناسی

لیست دروسی که در این نیمسال 2-93 به صورت کامپیوتری ارزشیابی می گردند در سایت دانشکده – اطلاعیه های آموزش آمده است . لذا خواهشمند است دانشجويان از تاريخ 9/2/94 لغايت 21/2/94  با مراجعه به سيستم گلستان نسبت به تكميل فرم ارزشيابي اين دروس اقدام نمايند. (لازم به توضیح است  دانشجوياني كه در این ارزیابی شرکت نکنند مجاز به ثبت نام مقدماتی نیمسال آینده نخواهند بود).
لیست دروسی که بصورت کامپیوتری ارزشیابی می شود
دفتر آموزش دانشکده

تحت نظارت وف بومی