قابل توجه دانشجویان گرامی

مکان برگزاری کوئیزهای دوم ریاضی ، فیزیک و شیمی در نیمسال 2-93 به قرار زیر تغییر کرده است.
 کوئیز

تحت نظارت وف بومی