امضا ء قرارداد حق التدريس

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تکميلی که جهت حل تمرين دروس و تدريس  با دانشکده همکاری داشته اند می رساند تا تاریخ 20/2/94  جهت امضا قرارداد حق التدريس به دفتر آموزش دانشکده مراجعه فرمايند . بدیهی است عدم مراجعه موجب عدم وصول حق التدریس می باشد.

تحت نظارت وف بومی