قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به سیستمی شدن ترمیم در بازه ثبت نام بعضی از مجوزهای ترمیم از روز دوم ثبت نام برای دانشجویان گرامی باز می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی