اسامي واجدين شرايط لازم براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد به صورت بدون آزمون براي مهرماه 99 دانشکده مهندسي مكانيك

دانشجويان واجد شرايط با اولويت اصلي (غير ذخيره) در اسرع وقت جهت دريافت نامه پذيرش به دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه مراجعه و پس از تکميل فرم (انتخاب اولويت هاي گرايش ) حداکثر تا تاريخ 98/11/30 جهت تحويل فرم تکميل شده به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه (اتاق شماره 275) خانم قجاوند (تلفن 2725) مراجعه نماييد. به منظور استفاده كامل از ظرفيت پذيرش بدون آزمون،  عدم مراجعه تا تاريخ ذکر شده به منزله انصراف  بوده  و افراد ذخيره جايگزين خواهند شد.

افراد اصلي بر حسب اولويت

1-احسان تحويليان

2-محمد صادق اميري نيا

3-مهسا باغبان

4-رامين صابري ميرآبادي

5-صائب صادقي

6-جواد پرنده خوزاني

7-محمد سعيد ارمي مطلق ارمكي

8-محمد رشادي نژاد

9-امين رامشيني

10-امير قائم پناه

11-عليرضا تاديبي

12-علي پاكار

13- امين اماني فر

14-عليرضا كشتي آرا

15-فرشيدگودرزيان

16- عبداله احمد پور

17- حميدرضا زماني

 

افراد ذخيره بر حسب اولويت

18- متين الماسي (ذخيره- در صورت اخذ مجوز از كميسيون موارد خاص)

19-امير حسين كريمي زاده اردكاني (ذخيره)

20-محمد نيك نژادي (ذخيره)

21-مهران باقري (ذخيره)

22-بهنام زارعي توانا(ذخيره)

22- آرش آزادمهر(ذخيره)

23-محمد ابراهيمي (ذخيره)

24- ابوالفضل آخوندزاده (ذخيره)

25- محمد علي ميرحسيني (ذخيره)

26- فريد اسكندري (ذخيره)

27- محمد مهدي عشقي (ذخيره)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی