تغییر تاریخ ارائه پروژه های کارشناسی

قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به تعطیلی دانشگاه ارائه پروژه ها از 98/7/12/7 به 98/12/14 تغییر یافت. کلیه ارائه ها با همان زمان و مکان اعلام شده در روز چهارشنبه 98/12/14 انجام می گیرد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی