لغو ارائه پروژه های کارشناسی

به اطلاع دانشجویانی که در روز چهارشنبه 98/12/13 ارائه پروژه داشته اند می رساند ارائه پروژه کارشناسی انجام نمی شود و داور و استاد نسبت به اعمال نمره ی شما اقدام خواهند نمود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی