تقویم آموزشی و اطلاعیه امتحانات ترم ۹۵

دانشگاه صنعتي اصفهان  

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي96-95

 

13تا 17 شهريور ماه 95 ( شنبه تا چهارشنبه) 

ثبت نام

20 شهريور ماه 95 (شنبه)

شروع كلاسها

23 و 24 شهريور ماه 95 (سه شنبه و چهارشنبه)

ترميم

14 و 15 آذر ماه 95 (يكشنبه و دوشنبه)

ثبت نام مقدماتي 2-95

22 و 23 آذر ماه 95 (دوشنبه و سه شنبه)

حذف اضطراري

5 و 6 دي ماه 95 (يكشنبه و دوشنبه)

جشن دانشآموختگي  95-94

8 دي ماه 95 (چهار شنبه)

پايان كلاسها

11 دي ماه 95 (شنبه)

شروع امتحانات

26 دي ماه 95 (يكشنبه) 

پايان امتحانات 

 

 

  تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي96 95

2 تا 6 بهمن ماه 95 ( شنبه تا چهارشنبه)

ثبت نام

9 بهمن ماه 95 (شنبه)

شروع كلاسها

12 و 13 بهمن ماه 95 (سه شنبه و چهار شنبه)

ترميم

17 و 18 ارديبهشت ماه 96 (يكشنبه و دوشنبه)

ثبت نام مقدماتي1 -96

52 و 62 ارديبهشت ماه 96 (دوشنبه  و سه شنبه)

حذف اضطراري

10 خرداد ماه 96 (چهار شنبه)

پايان كلاسها

13 خرداد ماه 96 (شنبه)

شروع امتحانات 

1 تير ماه 96 (پنجشنبه) 

پايان امتحانات 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف بومی