قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی (مهلت ارسال پیشنهادیه پروژه)

یادآوری می شود که مهلت ارسال پیشنهادیه پروژه کارشناسی شنبه ۹۹/۲/۶ است. فایل پیشنهادیه باید از طرف استاد راهنمای پروژه برای کارشناس آموزش دانشکده ایمیل شود. آدرس ایمیل ایشان zavelan@of.iut.ac.ir می باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی