اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري (۹۵۱) در درس پروژه ثبت نام نموده اند ميرساند آخرين زمان تحويل فرم هاي معرفي پروژه شنبه۱۷/۷/۹۵  مي باشد، لذادرصورت عدم تحويل به موقع فرم ها، نمره درس پروژه در ترم جاري با کسر نمره محاسبه خواهد گرديد.
دفتر آموزش۱۲/۷/۹۵

تحت نظارت وف بومی