برنامه امتحانات دروس پرجمعیت

جدول برگزاري امتحانات میان ترم دروس پرجمعیت (ترم 1-95)

تعداد

محل برگزاري

ساعت امتحان

تاریخ

برگزاري

نام درس

ردیف

183

تالارهاي ، 2 ، 1  3

17بعدازظهر

95/08/12

ریاضی عمومی 2

1

154

تالارهاي ، 6 ، 5 7

17بعدازظهر

95/08/12

احتمال مهندسی

2

237

سالن شهید آوینی

17بعدازظهر

95/08/12

احتمال وآمارمهندسی

3

163

تالارهاي 6 و 7

9صبح

95/08/13

فیزیک کشاورزي و منابع طبیعی

4

1139

مجموعه تالارهاي 1 الی 5 ، سالن شهید آوینی و کلاسهاي مجتمع ابوریحان

9صبح

95/08/13

فیزیک 1

5

467

مجموعه تالارهاي 1 الی 7

17بعدازظهر

95/08/16

مبانی برنامه سازي کامپیوتر

6

170

تالارهاي ، 6 ، 5 7

17بعدازظهر

95/08/19

فیزیک 2

7

1241

مجموعه تالارهاي 1 الی 7 ، سالن شهید آوینی و کلاسهاي مجتمع ابوریحان

9صبح

95/08/20

ریاضی عمومی 1

8

372

مجموعه تالارهاي 1 الی 5

13:30بعدازظهر

95/08/20

محاسبات عددي

9

187

سالن شهید آوینی

13:30بعدازظهر

95/08/20

ریاضی 1 عمومی

10

27

تالار 7

13:30بعدازظهر

95/08/20

ریاضی2 عمومی

11

51

تالار 6

13:30بعدازظهر

95/08/20

ریاضی3 عمومی

12

399

مجموعه تالارهاي 1 الی 5

17بعدازظهر

95/08/23

زبان عمومی فنی مهندسی

13

115

تالارهاي 6 و 7

17بعدازظهر

95/08/23

زبان عمومی علوم پایه

14

143

سالن شهید آوینی

17بعدازظهر

95/08/23

زبان عمومی کشاورزي

15

225

کلاسهاي مجتمع ابوریحان

17بعدازظهر

95/08/23

زبان هاي تخصصی

16

485

مجموعه تالارهاي 1 الی 7

17بعدازظهر

95/08/25

معادلات دیفرانسیل

17

882

مجموعه تالارهاي 1 الی 7 ، سالن شهید آوینی     و کلاس 61 مجتمع ابوریحان

17بعدازظهر

95/08/26

شیمی عمومی مهندسی

18

68

تالار 4

17بعدازظهر

95/09/03

شیمی الی کشاورزي

19

28

تالار 3

17بعدازظهر

95/09/03

شیمی الی مهندسی

20

121

تالارهاي  1 و 2

17بعدازظهر

95/09/03

مبانی مهندسی برق

21

209

تالارهاي ، 3 ، 2  4

9صبح

95/09/4

نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی 1

22

87

تالار 1

9صبح

95/09/4

نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی 2

23

39

تالار 7

9صبح

95/09/4

نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیساتی

24

107

تالارهاي 5 و 6

9صبح

95/09/4

نقشه کشی علوم

25

327

مجموعه تالارهاي 1 الی 5

13:30بعدازظهر

95/09/4

ریاضی مهندسی

26

 

 

برنامه کوئیزهاي دروس ریاضی، فیزیک و شیمی (ترم 1-95)

 

 

کوئیزهاي اول

 

 

 

1638

مجموعه تالارهاي 1 الی 7، سالن شهیدآوینی ،  کلاسهاي مجتمع ابوریحان

5 بعدازظهر

دوشنبه 3/8/95

ریاضی

 

کوئیزهاي دوم

 

 

 

1309

مجموعه تالارهاي 1 الی 7، سالن شهیدآوینی ،  کلاسهاي مجتمع ابوریحان

5 بعدازظهر

دوشنبه 15/9/95

فیزیک

1638

مجموعه تالارهاي 1 الی 7، سالن شهیدآوینی ،  کلاسهاي مجتمع ابوریحان

5 بعدازظهر

دوشنبه 22/9/95

ریاضی

882

مجموعه تالارهاي 1 الی 7، سالن شهیدآوینی ،  کلاسهاي مجتمع ابوریحان

5 بعدازظهر

دوشنبه 29/9/95

شیمی

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف بومی