قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی

دانشجویان گرامی می توانند با استفاده از گزارش 428 از آخرین تغییرات امتحانات پایانترم خود مطلع گردند . این گزارش از تاریخ 99/4/8 برای دانشجویانی که ارزشیابی دروس را انجام داده باشند قابل دسترسی می باشد.

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی