اطلاعیه فوری: جهت تعیین تکلیف دروس آزمایشگاه

قابل توجه دانشجویان نامبرده در پیوست

جهت تعیین تکلیف دروس آزمایشگاه خود هر چه سریعتر تا پایان  وقت اداری امروز یکشنبه  99/4/24 با کارشناس آموزش دانشکده هماهنگ فرمائید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی